Celem głównym projektu było: podniesienie konkurencyjności Powiatu Myszkowskiego i regionu poprzez usprawnienia zarządzania przestrzenią oraz upowszechnienie wykorzystania ICT poprzez przygotowanie podstaw do wdrożenia e-usług związanych z informacją przestrzenną oraz wdrożenie rozwiązań ,,back-office" usprawniających procedury wewnętrzne administracji publicznej. System Informacji Przestrzennej Powiatu Myszkowskiego (SIPPM), umożliwia gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie, pobieranie oraz analizowanie. SIPPM umożliwia zarządzanie usługami udostępniania danych przestrzennych. Wszystkie gromadzone zbiory informacji przestrzennej wraz z danymi opisowymi są opisane metadanymi zgodnie ze standardami INSPIRE. SIPPM obejmuje swym zasięgiem terytorium powiatu myszkowskiego.

Wartość projektu wynosi: 2 002 886,08 zł, z czego dofinansowanie: 1 490 504,24 zł

Projekt „Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Myszkowskiego” był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet II Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Zakres projektu obejmował wykonanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Myszkowskiego wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania, jak również przetworzenie zasobów i rejestrów do postaci cyfrowej.

... RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet II Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych ...
Projekt pn. "Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Myszkowskiego" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.